Jimmy Cheung
vaccinated

張偉業

Jimmy Cheung

客戶經理(S-648012)
葵青-青衣青怡花園分行
"如有任何疑問,請隨時聯絡我"
盤量1379
分行
部門葵青-青衣青怡花園分行
新界青衣青綠街7至19號青怡花園青怡廣場地下50號舖